Om föreningen

Vad är en samfällighetsförening - en gemensamhetsanläggning?


En gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen innebär en för framtiden bestående samverkan mellan flera fastigheter när det gäller deras gemensamma behov. Anläggningen förvaltas normalt av en samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningar förekommer i en mängd olika former både i tätorter och på landsbygden. Det kan gälla lekplatser, garage, vatten- och avloppsanläggningar, skogsbilvägar, båtbryggor m.m.


Genom att bilda en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen blir samverkan med grannfastigheterna ordnad på ett rättsligt bindande sätt och delägarna får klart för sig bl.a;


  • vilka fastigheter som ska ingå i gemenskapen
  • vilka skyldigheter de har att bidra till olika kostnader
  • vilka behov som skall lösas gemensamt.


En gemensamhetsanläggning tillkommer vid en lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen (SFS 1973:1149).


För att en gemensamhetsanläggning skall fungera väl fordras att föreningen har en smidig organisation som kan planera för det löpande underhållet och samverka med t.ex. kommun, olika entreprenörer m.fl. Det kan exempelvis gälla att:


  • inspektions-, reparations- och underhållsarbeten utförs på bestämda tider
  • beredskap finns mot olika skador t.ex. översvämnings- eller sättningsskador
  • sköta såväl barmarksunderhållet som vinterväghållningen av t.ex. vägar och parkeringsplatser
  • sköta diken, vägtrummor, broar, planteringar, gräsmattor m.m.


Vill du fördjupa dig i hur gemensamhetsanläggningar och samfälligheter fungerar hittar du information på Lantmäteriet. Söderöra Samfällighetsförening bildades 1973. De gemensamhetsanläggningar som förvaltas av vår förening hittar du under fliken Våra anläggningar