Vägar

Vägar

Allmänt om vägar

Vägnätet på ön är av varierande karaktär: anlagda grusvägar och vägar med annat underlag.

De bildar tillsammans ett viktigt nät för en fungerande kommunikation på ön.


Enligt stadgarna är vägarna till för gång- och cykeltrafik, sopfordon och slamtömning.  


Endast transporter av yrkesmässig karaktär är tillåtna på vägarna och hastigheten är maximerad till 10 km/t


Inom kort kommer här ett tydligt regelverk för vägar, transporter och vilka kostnader som ska gälla för transporter av t ex tung last. Vägarna ska alltid återställas/repareras av fastighetsägaren när man transporterat tung last. Ta alltid kontakt med vägansvarig. 


Ansvarig för vägarna är Tim Pettersson.


Vägar består av 162 medlemsandelar.